مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

 

صندوق سرمایه گذاری ابزار مناسب برای مخاطبانی است که با مبالغ متوسط و خرد قصد سرمایه گذاری در یک چارچوب معین از نظر بازده و ریسک را دارند. صندوق ها نهادهایی قانونی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و متولی هستند که بر اساس چارچوب مندرج در امیدنامه، اهداف سرمایه گذاران خود را دنبال می نمایند. صندوق ها تحت مدیریت حرفه ای نهادهای تخصصی، امکان سرمایه گذاری غیرمستقیم را برای همگان فراهم می سازند؛ منافع این صندوق ها برای سرمایه گذاران، صرفه جویی در مقیاس، مدیریت حرفه ای، متنوع سازی دارایی ها و تمرکز بر سرمایه گذاری های انجام شده است.

تجربه جهانی در این خصوص نشان می دهد که بیش از نیمی از سرمایه گذاران متوسط و خرد تمام یا بخشی از منابع خود را به صندوق های سرمایه گذاری  تخصیص داده اند.

آنچه باید از صندوق های سرمایه گذاری بدانیم:

  • امکان سرمایه گذاری با حداقل منابع در صندوق های سرمایه گذاری مهیاست؛
  • اطلاع از عمکرد صندوق بصورت روزانه در سایت،
  • هر زمان امکان سرمایه گذاری مجدد و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری وجود دارد؛
  • متولی صندوق بر عملکرد مدیر صندوق نظارت پیوسته داشته و حسابرس و سازمان بورس نظارت دوره ای بر آن دارند،
  • چارچوب ریسک و بازده: صندوق ها انواع در سهام و با درآمد ثابت دارند،
  • صندوق با درآمد ثابت: هدف کسب بازدهی از انواع ابزارها و اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده های بانکی است؛ ریسک کم و بازدهی در حد سپرده های بانکی،
  • صندوق های در سهام: با پذیرش ریسک بالاتر، سرمایه گذار انتظار کسب بازدهی بالاتر از صندوقهای با درآمد ثابت دارد.

 

پیشنهاد مدبران هما:

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما درحال تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و از نوع در سهام است. پذیره نویسی این صندوق در آینده نزدیک از طریق این سایت و سایر رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد. با توجه به عملکرد قابل ملاحظه این شرکت طی ۲ سال گذشته در صندوق GIF که مختص سرمایه گذارارن خارجی بوده است، این شرکت از شما دعوت می نماید سرمایه گذاری در این صندوق را بصورت دقیق و جدی بررسی و مد نظر قرار دهید.

 

 

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 30 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.