فرصت‌های شغلی فعلی

We Are Hiring! Social Media Specialist

You are looking for an opportunity to fulfill your passion for achievement
 You are experienced and capable of growing and expanding our social media presence
 You are highly competent at creating and distributing written or graphic content


If these are true, then send your CV to

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 30 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.